Tourettes

Läs med webReader

Tou­ret­tes: Tou­ret­tes syn­drom är ett neu­rop­syki­a­triskt funk­tion­shin­der som visar sig genom upp­re­pande reflex­lik­nande rörel­ser och läten som kal­las tics. Det är del­vis ärft­ligt och ofta kom­bin­erat med andra neu­rop­syki­a­triska funk­tion­shin­der. Det är van­ligt att symp­tom på till exem­pel ADHD eller OCD visar sig först och att de drab­bade även lider av dyslexi, ångest eller depression.

Kopro­lali
Många förknip­par Tou­ret­tes syn­drom med ofriv­illga utbrott av fula ord eller soci­alt opas­sande kom­mentarer. Till exem­pel kön­sord, avföring­sord eller sex­uella anspel­ningar. Det kal­las kopro­lali och har en fysisk mot­sva­rig­het som heter kopro­praxia och visar sig genom obscena gester.

I själva ver­ket är det långt ifrån alla som har Tou­ret­tes som utveck­lar kopro­lali eller kopro­praxia. Det går inte att förut­säga vilka som kom­mer att drab­bas men de som drab­bas mår ofta myc­ket dåligt.

Be Sociable, Share!