OCD

Läs med webReader

Vad är tvångssyndrom (OCD)?

Det utmär­kande sär­draget vid tvångssyn­drom är återkom­mande tvångs­tan­kar eller handlingar.

Tvångs­tan­kar är idéer, fan­tasier eller impul­ser, som intar indiv­i­dens tan­kar om och om igen i en stereotyp form.

De är näs­tan all­tid plåg­samma (efter­som de är våld­samma eller obscena, eller helt enkelt där­för att de upp­fat­tas som menings­lösa). Den lidande per­so­nen för­sö­ker ofta, men utan att lyc­kas, att stå emot tan­karna. De upp­fat­tas dock som indiv­i­dens egna tan­kar även om de är ofriv­il­liga och ofta mot­b­ju­dande. Tvångsmäs­siga han­dlin­gar eller rit­ualer är stereo­typt bete­ende som repe­te­ras om och om igen. Det är inget som upp­levs som roligt i sig och fyl­ler ingen nöd­vändig funk­tion. Indiv­i­den ser dem dock ofta som ett skydd för att före­bygga att något hem­skt ska hända, ofta med inne­håll av någon slags skada mot indiv­i­den eller orsa­kat av denne, vil­ket objek­tivt sett anses osan­no­likt. Van­ligtvis, men inte all­tid, tyc­ker indiv­i­den att beteen­det är menings­löst och för­sö­ker upp­re­pade gånger att stå emot det; I lång­variga fall kan dock mot­stån­det vara min­i­malt. Auto­noma ångest­symp­tom är ofta när­varande, men plåg­samma käns­lor av inre eller psy­kisk spän­ning utan tyd­lig auto­nom upphet­sning är också van­ligt förekommande.

Det finns ett nära sam­band mel­lan tvångssymp­tom, sär­skilt tvångs­tan­kar, och depres­sion. Indi­vider med tvångssyn­drom har ofta depres­siva symp­tom och patien­ter som lider av återkom­mande depres­siv störn­ing kan utveckla tvångs­tan­kar under sina depres­siva peri­oder. I båda sit­u­a­tion­erna har en ökning eller min­skn­ing av de depres­siva symp­tomen gene­rellt bety­delse för par­al­lella förän­dringar i svårighets­graden av tvångssymptomen.

Tvångssyn­drom är lika van­ligt hos män och kvin­nor och det finns ofta fram­stående anark­istiska drag i den under­lig­gande per­son­ligheten. Störnin­gen bry­ter oftast ut under barn­domen eller i tidig vux­enålder. För­lop­pet kan se olika ut och blir troli­gare kro­niskt då det inte förekom­mer symp­tom sig­nifikanta för depres­sion samtidigt.

Källa: http://web4health.info/sv/

Be Sociable, Share!