MBD

Läs med webReader

MBD: (Min­i­mal Brain Dys­func­tion, ursprung­li­gen Min­i­mal Brain Dam­age) är en äldre diag­nos inom barn– och ung­dom­sp­syki­a­trin. Dess när­maste mod­erna mot­sva­rig­het är ADHD. Diag­nosen MBD inför­des under 1950-talet. Inom DSM, en spridd ame­ri­kansk diag­nos­man­ual, ersat­tes diag­nosen med hyper­kinetisk störn­ing 1968, ADD år 1980 samt ADHD år 1987.

I Sve­rige fort­satte begrep­pet MBD använ­das under 1970-talet, men ersat­tes under 1980-talet med den av Christo­pher Gill­berg utveck­lade diag­nosen DAMP. Christo­pher Gill­berg beskri­ver ste­get från MBD till DAMP i boken Clin­i­cal child neu­ropsy­chi­a­try från 1995. Under senare år har begrep­pet DAMP allt­mer kom­mit att ersät­tas av ADHD även i Sve­rige. Gill­berg defi­ni­e­rar numera DAMP som ADHD i kom­bi­na­tio­nen med med­född moto­risk klumpighet.

Be Sociable, Share!