Grav språklig störning

Läs med webReader

Sammanfattningsvis visar forskningen att det finns ett samband mellan grav språkstörning och ADHD. Respondenterna har dock inte i så stor utsträckning upplevt att barn med grav språkstörning har tilläggsdiagnosen ADHD. De menar att det finns ett samband men att barnen oftast inte har diagnosen ADHD.

Grav språkstörning:
Grav språkstörning är ett funktionshinder som kännetecknas av att barnet har problem på flera olika språkliga nivåer. De språkliga nivåerna är fonologi, lexikon, grammatik, semantik/språkförståelse och pragmatik. Svårigheterna kan visa sig i ett begränsat ordförråd, problem att mobilisera ord eller organisationen av ordförrådet. Vid bristande ordförråd har barnet ofta också svårt med att förstå språk. Grav språkstörning påverkar förutom de språkliga funktionerna såväl inlärningsförmåga som sociala kontakter.

Sedan finns det andra olika sorters språkliga störningar:

Expressiv språkstörning
Vid expressiv språkstörning är uttryckssidan drabbad och barnet har problem med att uttrycka sig med talspråk. Barnet har brister i ljudsystem och grammatik. Talet är under den nivå man kan förvänta sig med tanke på den mentala åldern, men språkförståelsen är inom normala gränser.

Generell språkstörning
Vid generell språkstörning är både den impressiva och expressiva sidan drabbad.

Grammatisk språkstörning
Barnet pratar i mycket korta satser och har problem med ändelser, ordföljd och satsbildning

Impressiv språkstörning
Vid impressiv språkstörning är förståelsesidan drabbad och barnets språkförståelse är under den nivå man kan tänka sig med tanke på barnets ålder.

Lätt språkstörning
Detta är den vanligaste formen av språkstörning, här är enbart fonologin drabbad. Det innebär att barnets ljudsystem är sämre utvecklat med många ljud som låter lika, att konsonantkombinationer förenklas eller att barnet lägger in stödvokaler mellan konsonanterna.

Måttlig språkstörning

Endast vissa nivåer är drabbade. Neurofysiologi

Pragmatisk språkstörning
En situationsanpassad språkanvändning eller språkanvändning i ett sammanhang. Barn som har svårigheter inom detta område har svårt att uppfatta och förstå vad andra säger, de kan också ofta vara otydliga och bete sig på ett oväntat sätt när de vill säga något. Man kan märka dessa svårigheter genom att barnet gör abrupta ämnesbyten och upprepar
t ex en fråga istället för att besvara den (www.agrenska.org).

Primär språkstörning
Primär språkstörning anger att de språkliga avvikelserna inte förklaras av andra svårigheter

Sekundär språkstörning
Sekundär språkstörning är när barnet även har ett annat funktionshinder, där språkstörningen ingår som en del eller tillsammans med andra svårigheter.

Specifik språkstörning
Här har barnet uttalande svårigheter att producera och/eller förstå språk, medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad. Den medicinska diagnosen specifik språkstörning är egentligen en uteslutningsdiagnos.

Språkstörning
Ett överordnat begrepp som innefattar både en större försening och avvikelser i språkutvecklingen.Ett barn med språkstörning har svårigheter med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar. För att beskriva vad en språkstörning är måste man först veta vad som menas med språk. Många gånger blandas begreppen tal, språk och kommunikation ihop (www.sprakstorning.org).

Dyslexi
Dyslexi är ett funktionshinder som innebär svårigheter med skrivna ord (dys = svårigheter lexia = ord). Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid kodningen av språket. Barnet har svårigheter med att uppnå en automatiserad avkodning av ord vid läsning. Svårigheterna visar sig också vid rättskrivning (Höien & Lundberg, 1999).

Dyspraxi
Dyspraxi innebär svårigheter att viljemässigt samordna de precisa rörelser som är nödvändiga för att talet ska fungera. Barnet hittar inte var i munnen ljudet produceras. Trots att barnet mycket väl har bestämt sig för vilket ljud som ska sägas blir det fel ljud därför att programmeringen till talapparaten inte fungerar.

Källa: http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/2007/1/gravsprakstorning-ADHD.pdf

Be Sociable, Share!