DAMP

Läs med webReader

Är en akro­nym för defi­cits in atten­tion, motor con­trol and per­cep­tion, och är en svensk diag­nos inom psyki­a­trin för per­soner med ett neu­rop­syki­a­triskt funk­tion­shin­der med koncentrationssvårigheter.

Diag­nosen DAMP är snar­lik det inter­na­tionellt etabler­ade begrep­pet ADHD, men per­soner med DAMP har också prob­lem med moto­rik och per­cep­tion. Den inter­na­tionella mot­sva­rig­he­ten till DAMP är ADHD i kom­bi­na­tion med DCD (Devel­op­men­tal Coor­di­na­tion Dis­or­der, med­födda koor­di­na­tion­ssvårigheter). Diag­nosen DAMP lanser­ades av den svenske psyki­a­trik­ern Christo­pher Gill­berg och han har varit med­för­fattare till de flesta av det tret­tio­tal pub­licer­ade arbe­ten som använ­der begrep­pet. Diag­nosen ADHD har däre­mot varit före­mål för tusen­tals stu­dier över hela världen.

Dessa diag­noser kal­las ofta bok­stavs­di­ag­noser, vil­ket i och för sig inte är ovan­ligt inom vår­den. De neu­rop­syki­a­triska diag­noserna inom denna sär­skilda kat­e­gori funk­tion­shin­der är en förfin­ing av diag­nos­tiken uti­från det äldre begrep­pet MBD (Min­i­mal Brain Dys­func­tion), som använ­des gemen­samt för alla med dessa funktionshinder.

Be Sociable, Share!