Autism

Läs med webReader

Autism: (infan­til autism, autis­tiskt syn­drom, Kan­ners syn­drom) är ett med­fött neu­rop­syki­a­triskt funk­tion­shin­der som utgörs av att ett fler­tal områ­den i hjär­nan har en annor­lunda struk­tur och fun­ge­rar på ett annor­lunda sätt ( = en genom­gri­pande störn­ing i utveck­lin­gen).De funk­tioner som påver­kas är både kog­ni­tiva och emo­tionella vil­ket bland annat med­för ned­sät­tningar i Helhetsförståelse/detaljseende, Soci­alt samspel/kommunikation, Planering/Organisationsförmåga, Fantasi/föreställningsförmåga, Minne/begåvning, Beteende/känslor. Prob­le­men kan även visa sig i att bar­net får svårt att ta in och tolka infor­ma­tion. Begrän­sningar i de indi­vidu­ella för­må­gorna ytt­rar sig i olika annor­lunda beteen­den hos per­so­nen, och diag­noskri­terierna för autism utgörs av en speci­fik kom­bi­na­tion av begrän­sningar i soci­alt och kom­mu­nika­tivt bete­ende samt tyd­ligt repete­tivt beteende.

Be Sociable, Share!