Asper­ger

Läs med webReader

Asper­ger syn­drom: AS (även hög­fungerande autism, autis­tiskt syn­drom), är ett neu­rop­syki­a­triskt funk­tion­shin­der som fram­trä­der i tidig ålder. Det anses bero på att områ­den i hjär­nan fun­ge­rar på ett annor­lunda sätt än hos de flesta ( en genom­gri­pande störn­ing i utveck­lin­gen). De funk­tioner som påver­kas är de kog­ni­tiva funk­tion­erna som med­för ned­sät­tningar i helhetsförståelse/detaljseende, soci­alt samspel/kommunikation, planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning, beteende/känslor. Även de indi­vidu­ella fak­tor­erna påver­kas som beteen­denivå hos per­so­nen kan de upp­visa att annor­lunda beteende.

Per­soner med AS skil­jer sig i allmän­het inte utseen­demäs­sigt från andra, vil­ket gör att det kan vara svårt för omgivnin­gen att se deras avvi­kande bete­ende. De blir där­för ofta miss­förstådda och kan upp­fat­tas som väl­digt blyga, omogna, ohyf­sade eller ouppfostrade.

Autism­spek­trumtill­stånd  kan innebära en kraf­tig begrän­sning av fan­tasi, lek, beteen­den och intres­sen. Fak­tum är att AS är en lin­drig form av autism. Per­soner med AS har ofta kli­niskt bety­delse­fulla ned­sät­tningar i adap­tiva funk­tioner trots att per­soner med AS i regel kan vara nor­malt begåvade.

Be Sociable, Share!