ADD/ADHD

Läs med webReader

ADHD: (Attention-Deficit/Hyperactivity Dis­or­der) är ett neu­rop­syki­a­triskt funk­tion­shin­der som utmärks av bri­s­tande upp­märk­samhet och hyper– eller hypoak­tivitet. Det finns tre vari­anter av ADHD: en som inne­bär att man har kon­cen­tra­tionssvårigheter och ten­derar att vara inob­ser­vant på sin omgivn­ing, en som inne­bär att man är hyper­ak­tiv och impul­siv, och en som inne­bär att man har båda de tidi­gare näm­nda sorter­nas svå­rig­he­ter. Många med ADHD har prob­lem med vissa sinnesintryck.

ADD: ADD (Atten­tion Defi­cit Dis­or­der) med eller utan hyper­ak­tivitet, Ofta lättdis­tra­herad av yttre stim­uli, Ofta svårt att följa instruk­tioner från andra, Svårt att bibe­hålla upp­märk­samhet, Ver­kar ofta inte lyssna på vad som sägs,Tendens att tappa bort saker som är nöd­vändiga för upp­gif­ter eller aktiviteter,Svårt att organ­is­era målin­rik­tade aktiviteter,Växlar ofta från en oavs­lu­tad akti­vi­tet till en annan

Viss forskn­ing visar att barn med hyperaktiva-impulsiva symp­tom ten­derar att få fler prob­lem med beteen­det och uppföran­det, medan barn med den oupp­märk­samma for­men, löper en högre risk att drab­bas av andra stör­ningar som depres­sion eller ångest.

Vad är skill­naden mel­lan ADD och ADHD?

Under de senaste åren har det intro­duc­er­ats många olika begrepp för barn, ung­do­mar och vuxna med ADHD. De har i huvud­sak påver­kats av amerikan­ska beskriv­ningar från klas­si­fika­tion­ssys­temet DSM-IV:

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Dis­or­der) är ter­men som används i den nyaste uppla­gans (DSM-IV-TR) diag­nos­tiska kriterier.

ADD (Atten­tion Defi­cit Dis­or­der) med eller utan hyperaktivitet

är den äldre ter­men från DSM IIIR. Så i något äldre lit­ter­atur hit­tar du den ter­men som en syn­onym till ADHD.

Be Sociable, Share!