Problem elev eller skolans problem?

Läs med webReader

”H*n sitter ju aldrig still”  ”Varför lyssnar h*n inte!”  ”Gör inte det h*n skall ”  ”Finns ingen motivation”  ”Kommer alltid sent”  ”Gör aldrig sin läxa”  ”Alltid trött”  ”Svårt att få respons”  ”Vill inte umgås med andra på rasterna”  ”Drar sig undan vid grupparbeten” ”Skär sig” ”Håglös” ”Får utbrott” ”Kastar saker i klassrummet”

Detta och mycket annat är en lärares vardag . Oron över elever som inte verkar passa in, oron över elev som inte går att motivera, oro att elev inte klarar att nå målen.

Ibland har eleven en osynlig funktionsnedsättning som skolan känner till, ibland kan det vara en elev där misstanke finns att diagnos bör ställas men ännu ej gjorts.

I alla fall skall Rektor kalla till samverkansmöte, påbörja utvärdering av vilka stödinsatser som behövs göras för att eleven skall klara av att uppnå målen.

Handen på hjärtat – hur ofta görs detta i dagens skola där allt skall hinnas med? Där klasserna ökar, arbetsbördan för lärare ökar – alla nya lagar som skall läras in –ny teknik- fler barn med behov av att lära svenska –färre lärare och assistenter pga minskad budget.

Flera skolor anställer specialpedagoger, men även om de är bra lärare, besitter de ofta inte kompetens att ta hand om elever med dolda funktionsnedsättningar då detta inte ingår i deras utbildning.

De specialpedagoger som haft inriktning mot autism och neuropsykiatriska diagnoser är få och svåra att hitta.

Rektorer har ofta en övertro på att valet att anställa en specialpedagog skall lösa alla problem, men realistiskt är det inte.

Där det inte fungerar måste skolan söka andra lösningar, och se till att ta in rätt kompetens såväl för elevernas bästa som för lärarnas.

Många lärare är engagerade och brinner för att skapa en bra struktur för de elever som inte klarar av skolan,men utan rätt utbildning, kunskapshöjning och kompetenshöjande handledning lyckas de inte.

Skolan förlorar då dessa lärare då de bränner ut sig i sin strävan ge alla elever samma rätt till lika skola.

Från och med 1 juli blir det lagstiftade krav på skolan att tillse att de elever som riskerar att inte nå målen får rätt stöd och insatser.

Om detta ej görs, kommer Rektorerna att riskera att anmälas, och i förlängningen förlora sin tjänst.

Att redan nu se till att öka kunskapen om de dolda funktionsnedsättningarna i sin personalgrupp minimerar risken att hamna i den situationen.

Med snäv budget är det svårt att prioritera var skolans pengar skall läggas, men insikten i att en kostnad nu, ger mindre kostnader i framtiden, är en bra motivation att köpa in rätt kompetens för att skapa rätt insikt och struktur.

Be Sociable, Share!

Comments on this entry are closed.

  • Lotta

    Tack för en intressant artikel. Ska väl inte vara särskrivning i rubriken? (problemelev)?

  • Nej det skall inte vara det! Spelar det någon roll för texten? Går världen under?

Next Post:

Previous Post: