Ingen förändring i den nya skollagen vad gäller de med behov av särskilt stöd

Läs med webReader

Tyvärr har den nya lagen ingen verkan på att förbättra bemötandet eller se till att rätt pedagogik,utifrån individuella behov ökar i skolan. Det är en samhällelig skandal att de ökade besparingarna lagts på de som behöver stödet mest.
Att integrera de med behov av anpassad skoldag för att klara av att nå målen, i vanliga klasser pga ökade krav på mer sparande, ökar nu utanförskapet än mer. Dels påverkar detta lärarens arbetsmiljö, många av lärarna i skolan har inte den kompetens de behöver för att möta dessa elever utifrån deras behov av behovsanalyserat individuellt stöd. Klasserna blir större i elevantal, ljudnivån,stök under lektioner och oförutsägbara situationer är numer mer kutym än undantag.
Elever som inte får det stöd de behöver ,klarar inte av att få orimliga krav på sig, de kan pga detta reagera med att vara utåtagerande beteende,störande på lektioner, sedan anses de vara problemelever, då det är omvärlden som inte tillser deras behov trots lag om att Rektorer/skolledare skall tillse detta!
Enligt lag skall skola göra en utredning/utvärdering utifrån var elevs individuella behov för att klara av skolan och nå målen. Hur ofta förbises inte detta!? Många skolor saknar idag kompetens att stödja elever med en NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och då blir kvaliteten i utförandet därefter. För många är verkligheten att föräldrarna får skulden för skolans misslyckande i bemötandet och planeringen med barnen. LÄttare skylla sin inkompetens på föräldrarna än att ta ansvar och tillse skolpersonalens rätt till kompetenshöjning, för att kvalitetssäkra verksamheten. Det sparar ju en hel del pengar inte sant? Det vore mer rätt att se till att använda studiedagar för personalen till att öka deras insikt och kunnande för att möta dessa elever istället. Idag finns väl kompetent expertis att ta in för kompetenshöjning och anpassa skolan efter verkligheten. Att kränka såväl föräldrar, elever och på sätt även lärarna är inte rätt sätt att hantera egen brist i insikt och kompetens.Att ta steget och ta in oss experter för att skapa en utveckling med sikte på anpassning utifrån de små marginaler som idag finns i budget är en investering i framtiden. Enligt Barnkonventionen och Mänskliga rättigheter har alla rätt till lika skola- dessvärre är det idag inget som följs, istället gör många det lätt för sig och fortsätter att spara på de eleverna, bibehåller föråldrade synsätt om elevernas kompetens, anser sig veta bättre än andra osv. Många lärare bränner ut sig, då de skall orka ta hand om en orimligt stor klass, och dessutom slita med att försöka förstå hur de skall lägga upp arbetet för elever med diagnos de inte har vana eller kunskap om. Hur tänker ni skolledare egentligen?? Kortsiktigt sparande med stor konsekvens, eller långsiktigt planerande,kompetens och kunskapshöjande insatser med en gynnsam kvalitetssäkrad ekonomisk och rättvis skola för alla ??

Be Sociable, Share!

Comments on this entry are closed.

Next Post:

Previous Post: